Print

Press releases in Swedish

2014 November 20

Ukraina antar beslut som kan komma att påverka gasförsäljningsprocessen

Två beslut antogs nyligen i Ukraina som – om de genomförs – kommer att få direkt inverkan på försäljningsprocessen av naturgas i landet. Båda besluten uppges utgöra tillfälliga åtgärder under uppvärmningssäsongen 2014-2015.
Det första beslutet, nr. 596 "Om förfarandet för industri- samt energi- och värmegenererande företags upphandling av naturgas", antogs av Ukrainas ministerråd den 7 november 2014. Genom beslutet förbjuds cirka 90 av de största industriella, energi- och värmegenererande företagen att under perioden 1 december 2014 – 28 februari 2015 genomföra köp av naturgas från andra leverantörer än NJSC "Naftogaz Ukraina".

Beslutet betraktas som kontroversiellt och anses strida mot en rad gällande lagar och tillämpliga föreskrifter. Det har kritiseras av den Europeiska energigemenskapen (klicka här för mer information) och har överklagats hos ukrainska domstolar av de lokala gasproducenterna. Misen Energy AB (publ) ("Misen") utvärderar situationen och bedömer att beslutet kommer att ha en relativt begränsad inverkan på bolaget på grund av den historiskt annorlunda struktur av försäljningskanaler som använts av Joint Activity ("JA"). Till följd av tidigare problem med gasbalansen, utgörs JA:s nuvarande handelspartner av andra företag än de som listas i beslutet nr. 596.

Det andra beslutet, som antogs av Ukrainas nationella säkerhets- och försvarsråd och undertecknades av Ukrainas president genom beslut nr. 876/2014 den 14 november 2014, ålägger Ukrainas ministerråd att säkerställa att all inhemsk produktion av naturgas under uppvärmningsperioden 2014-2015 styrs mot att möta befolkningens behov, uppvärmning av bostäder samt fullgörande av kommunala tjänster. För närvarande är priset på den gas som säljs till befolkningen betydligt lägre än det kommersiella marknadspriset. Beslutet riktar sig till ministerrådets verkställande organ, som å sin sida ska lägga fram föreskrifter för beslutets genomförande. Misen bevakar situationen och kommer att informera marknaden om den fortsatta utvecklingen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:      +46 31 759 50 72
Mobil:   +46 709 45 48 48
E-post:  goran@misenenergy.se
             info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydubovannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Värdet av dessa tillgångar bedöms betydligt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Consensus Asset Management AB (tidigare Thenberg & Kinde Fondkommission AB).
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

« Back