Print

Press releases in Swedish

2014 October 15

Rapport från Misen Energy AB (publ) avseende produktion och försäljning under september 2014

Under september 2014 har det av Misen Energy AB (publ) (Misen) ledda Joint Activity (JA) producerat sammanlagt 54,6 miljoner kubikmeter (mmcm) naturgas, 2,0 tusen ton (kt) gaskondensat och 1,5 kt olja. Den totala produktionen under de första nio månaderna 2014 (januari – september) uppgår till 514,2 mmcm naturgas, 21,4 kt gaskondensat och 15,3 kt olja.

Under september 2014 har JA sålt 189,9 mmcm naturgas. Försäljningsvolymerna består av produktionen under augusti – september 2014 samt naturgas som har tagits ur underjordiska lager (se tidigare pressmeddelanden angående överenskommen försäljning av den lagerhållna gasen). All gaskondensat och olja producerad under september 2014 har överförts till vidare bearbetning och senare försäljning.

Misen inleder i och med detta meddelande en regelbunden rapportering om månatlig produktion och försäljning.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:      +46 31 759 50 72
Mobil:   +46 709 45 48 48
E-post:  goran@misenenergy.se
             info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydubovannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Värdet av dessa tillgångar bedöms betydligt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Consensus Asset Management AB (tidigare Thenberg & Kinde Fondkommission AB).
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

« Back