Print

Press releases in Swedish

2014 October 10

Misen tillbaka i gasbalansen

I början av oktober 2014 träffade Misen Energy AB (publ) och dess dotterbolag LLC Karpatygaz en överenskommelse om försäljning av all kvarstående naturgas från underjordiska lager, totalt 186 miljoner kubikmeter (mmcm). Misen har återupptagit försäljningen från de underjordiska lagren och per den 10 oktober 2014 har den osålda lagerhållna gasen minskat till 115 mmcm.

Dessutom har Misens hela pågående produktion under oktober accepterats i gasbalansen för oktober. Till följd av detta kommer betalningarna av JA:s skulder att kunna slutföras och takten på det försenade investeringsprogrammet ökas ytterligare.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:  goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se 


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydubovannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Värdet av dessa tillgångar bedöms betydligt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Consensus Asset Management AB (tidigare Thenberg & Kinde Fondkommission AB).
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

« Back