Print

Press releases in Swedish

2014 April 29

Kommunikén från årsstämman i Misen Energy AB (publ) den 29 april 2014

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013.

Årsstämman beslutade att överföra utdelningsbara medel i ny räkning och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen skulle bestå av åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Samtliga nuvarande styrelseledamöter omvaldes och två nya ledamöter valdes till styrelsen.

Omvalda styrelseledamöter:

 • Tore I. Sandvold
 • Dimitrios Dimitriadis
 • Hans Lundgren
 • Knud H. Nørve
 • Sergiy Petukhov
 • Andrius Smaliukas

Nyvalda styrelseledamöter:

 • Oleg Batyuk
 • Pavel Prysiazhniuk

Årsstämman omvalde Tore I. Sandvold till styrelsens ordförande.

Uppdaterad information om respektive styrelseledamot kommer att finnas på bolagets hemsida.

Det beslutades att ersättning till styrelsen skulle utgå med ett ackumulerat belopp om 112 000 euro och fördelas enligt följande:

 • 30 000 euro till styrelsens ordförande;
 • 25 000 euro till envar av Knud Nørve och Hans Lundgren;
 • 10 000 euro till envar av Dimitrios Dimitriadis, Oleg Batyuk och Andrius Smaliukas
 • 1 000 euro till envar av Sergiy Petukhov och Pavel Prysiazhniuk

Utöver detta utgår även ett fast belopp om 310 000 US dollar till Tore I. Sandvold i egenskap av arbetande styrelseordförande.

Till revisorer omvaldes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB med Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.

Årsstämman inrättade en valberedning bestående av Sergiy Probylov (representerande Blankbank Investments Limited) som ordförande och medlemmar Tore I. Sandvold, Dimitrios Dimitriadis (representerande Nellston Holdings Limited) och Sergiy Petukhov (representerande Norchamo Limited).

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt 10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.
Stämman hölls på Baker & McKenzie Advokatbyrås kontor i Stockholm och besöktes 5 röstberättigade aktieägare, vilka tillsammans representerade 49,42 procent av det totala antalet röster och aktier i bolaget.
 

För ytterligare information kontakta:

Göran Wolff, VD

Telefon: +46 31 759 50 72
              +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
 

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 samtliga aktier i Misen Enterprises AB och dess helägda ukrainska dotterbolag, Karpatygaz LLC, inklusive rättigheterna till 50,01 % av intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. 
Rättigheterna och samarbetet avseende gasutvinning regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Enterprises AB och Karpatygaz LLC (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgazvydubovannya (49,99 %), den största privata producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraina.
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se

« Back