Print

Press releases in Swedish

2013 June 26

Misen Energy kommer att möta svårigheter för sin gasförsäljning i Ukraina; kommer att lagra 50% av produktion till mitten av oktober; helårsresultatet väntas inte bli påverkat


Den 19 juni fattade Ukrainas regering ett beslut som innebär att alla privatägda gasproducenter beordras lagra 50% av producerad naturgas fram till dess att uppvärmningssäsongen inträffar under senare delen av hösten. Kravet att lagra råder mellan 1 juli och 15 oktober. Under denna period kommer därför hälften av den gas som Misen Energy AB producerar att placeras i lager under jord. Misen förväntar sig att det mesta av de lagrade volymerna säljs från 15 oktober och till årets slut.

Ukrainas ministerium för energi och kolindustri har som skäl för beslutet angett tekniska orsaker med minskad lagerhållning och ett behov att stabilisera leveranser.

De senaste månaderna har Misen Energy AB, och dotterbolag i Ukraina, mött svårigheter vad beträffar processen för försäljning av lokalt producerad naturgas. All naturgas som produceras, transporteras, lagras samt når slutkund registreras månatligen av ukrainska myndigheter i ett slags avräkningssystem. På senare tid har vissa svårigheter noterats vad beträffar denna process och betalningen för gas som producerats under andra kvartalet har delvis försenats.

De flesta utestående frågor rörande april och maj har lösts, och rimliga åtgärder vidtas nu för att finna hållbara lösningar rörande juni. Som rapporterades vid bolagsstämman har Misens produktion under första kvartalet 2013 varit högre än förutsett, och givet att försäljning och betalning normaliseras inom en nära framtid kan helårsresultatet för 2013 komma att överträffa tidigare förväntningar.


För ytterligare information kontakta:

Tore I. Sandvold, CEO

Telefon: +46 31 759 50 72

E-mail: info@misenenergy.se


Misen Energy AB(publ) (tidigare Svenska CapitalOil AB(publ) ) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni  2007 på NasdaqOMX First North.  
Under 2011 förvärvade Misen Energy AB Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, KarpatyGaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och resultat av ett gasproduktionsprojekt i Ukraina.  Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan Misen Energys helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB, KarpatyGaz (tillsammans 50,01%) och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.
Värdet av dessa tillgångar bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram.
Misen Energy AB har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB.
För ytterligare information se www.misenenergy.se

« Back