Print

Press releases in Swedish

2013 May 23

Rapport från årsstämman i Misen Energy AB (publ.) den 23 maj 2013

I samband med dagens Årsstämman i Misen Energy AB lämnade VD Göran Wolff i sammandrag följande information till stämmodeltagarna:

 • Vid förgående årsstämma den 31 maj 2012 förutspåddes 2012 att bli ett framgångsrikt år för Misen-koncernen både ur produktions- och resultatsynpunkt. Vi kan nu konstatera att denna vision besannats i ännu högre utsträckning än då förväntades.
  Resultatet efter finansnetto blev 343 MSEK jämfört med 110 MSEK året innan.
  Vinsten per aktie ökade från 0,58 SEK under 2011 till 1,83 SEK under 2012.
 • Eftersom vi lämnar fullständig ekonomisk information till aktieägarna endast halv- och helårsvis har vi före dagens stämma offentliggjort ett sammandrag av koncernens resultatutveckling under första kvartalet 2013. Denna information har publicerats i pressmeddelande tidigare den 23 maj 2013.
 • Vi kan där konstatera att den positiva resultatutvecklingen från 2012 fortsätter under 2013. Resultat efter finansnetto var 104 MSEK mot 70 MSEK under första kvartalet 2012 och rörelsemarginalen ökade från 56,1 % till 58,2 %.
  Vi har därför all anledning att se fram mot ett framgångsrikt år även under 2013 för Misenkoncernen.

De aktuella produktionsanläggningarna och produktionsresultaten från de olika gasfälten i Ukraina presenterades på årsstämman. Vid slutet av 2012 hade Misen:

 • 20 fält i verksamhet och under uppbyggnad
 • 61 brunnar under uppbyggnad
 • 34 brunnar iverksamhet
 • 8 installerade kommersiella mätstationer
 • 1 centralicerad kontrollutrustning för produktionsstyrning i realtid
 • Nuvarande gasproduktion ligger på circa 50 miljoner kubikmeter per månad

Året 2012 var inriktat på konstruktion och uppstartning av Yuliyivska Booster Compression Station (BCS) utrustad med den främsta kompressorteknologin, som kommer att möjliggöra att upprätthålla de nödvändiga styrningsparametrarna för Yuliyivske-fältet avseende olja, gas och kondensat och tillförsäkra bestående årliga gasproduktionsvolymer under de följande 20 åren. Misen möjliggjorde investeringar uppgående till 30 miljoner USD i detta projekt, som skall generera 10% produktionsökning för Joint Activity och Misen.

2012 utökade också Misen sin verksamhet I Ukraina genom undertecknandet av Joint Activity Agreement Amendment No. 5, vilket ökar Joint Activity-projektet med 10 ytterligare program, 35 nya brunnar, konstruktion av ytterligare en större BCS och 4 mindre BCS.

Stämman beslutade därefter att fastställa den framlagda årsredovisningen för 2012 inklusive koncernredovisningen och styrelsens förslag till resultatdisposition samt beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Stämman beslutade vidare enhälligt att styrelsen intill nästa årsstämma skall bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Samtliga ordinarie styrelseledamöter omvaldes därefter vilket innebär att styrelsen utgörs av.

Omvalda ledamöter:

 • Tore I. Sandvold, som också valdes till styrelsens ordförande
 • Dimitrios Dimitriadis
 • Hans Lundgren
 • Knud H. Nørve

Nyvalda ledamöter:

 • Sergei Petukhov
 • Andrius Smaliukas

Henry Cameron har tidigare lämnat styrelsen genom eget utträde. Detaljerad information om respektive styrelseledamot kommer att finnas uppdaterad på Misen Energys hemsida.

Till revisorer omvaldes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorerna Johan Palmgren och Klas Brand som ansvariga revisorer (huvudansvarig Johan Palmgren). Inga revisorssuppleanter valdes.

Stämman beslutade vidare enhälligt att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av antalet röster och aktier i Bolaget, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Stämman hölls på Baker McKenzies kontor i Stockholm och besöktes av totalt 20 personer varav 8 röstberättigade aktieägare, vilka tillsammans representerade 99 procent av antal aktier och röster i bolaget.


För ytterligare information kontakta:

 

Göran Wolff, VD

Telefon: +46 31 759 50 72
Mobil: +46 709 45 48 48
E-mail: goran@misenenergy.se

 

Misen Energy AB(publ) (tidigare Svenska CapitalOil AB(publ) ) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni  2007 på NasdaqOMX First North.  
Under 2011 förvärvade Misen Energy AB Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, KarpatyGaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och resultat av ett gasproduktionsprojekt i Ukraina.  Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan Misen Energys helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB, KarpatyGaz (tillsammans 50,01%) och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.
Värdet av dessa tillgångar bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram.
Misen Energy AB har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB.
För ytterligare information se www.misenenergy.se

« Back