Print

Press releases in Swedish

2013 May 23

Information från Q I Misen Energy AB

Nettoomsättningen för Misen Energy-konernen uppgick till 228,5 mSEK under Q I 2013 jämfört med  168,3 mSEK för samma period föregående år, vilket är en ökning med 36%. Nettovinsten nådde 104,4 mSEK jämfört med  70,0 mSEK 2012. Rörelsemarginalen var  58,2 % (56,1%).

Koncernens soliditet per 2013-03-31uppgick till 59,9 % (71,3%).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 109,8 mSEK (51,5 mSEK) och investeringar I fasta produktionsanläggningar för utvinning av naturgas var 87,0 mSEK (62,1).

Försäljningen av naturgas nådde 151,8 mkm3 (98,8 mkm3) vilket är en ökning med 53,7%.

       
Koncernresultaträkning (mSEK) 1/1-13-31/3-13 1/1-12-31/3-12 1/1-12-31/12-12
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster netto
Resultat efter finansiella poster
Skatter
Nettovinst
Rörelsemarginal %
228,5
-95,5
133,0
-2,5
130,5
-26,1
104,4
58,2%
168,3
-73,9
94,4
-0,3
94,1
-24,1
70,0
56,1%
586,6
-235,9
350,7
-7,8
342,9
-78,1
264,8
59,8%
 
Koncernbalansräkning (mSEK) 1/1-13-31/3-13 1/1-12-31/3-12 1/1-12-31/12-12
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Soliditet

650,6
106,0
756,6

452,8
88,8
213,7
755,3
59,9%

104,3
134,7
239,0

170,5
1,8
66,7
239,0
71,3%

580,0
48,1
628,1

354,5
142,9
130,7
628,1
56,4%
 

Kassaflöde Koncernen (mSEK) 1/1-13-31/3-13 1/1-12-31/3-12 1/1-12-31/12-12
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflöde för perioden
109,8
-87,0
-8,9
13,9
51,5
-62,1
21,6
11,0
359,0
-404,3
42,4
-2,9

 

För ytterligare information kontakta:

Göran Wolff, VD

Telefon: +46 31 759 50 72
Mobil: +46 709 45 48 48
E-mail: goran@misenenergy.se

 

Misen Energy AB(publ) (tidigare Svenska CapitalOil AB(publ) ) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni  2007 på NasdaqOMX First North.  
Under 2011 förvärvade Misen Energy AB Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, KarpatyGaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och resultat av ett gasproduktionsprojekt i Ukraina.  Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan Misen Energys helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB, KarpatyGaz (tillsammans 50,01%) och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.
Värdet av dessa tillgångar bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram.
Misen Energy AB har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB.
För ytterligare information se www.misenenergy.se 

« Back