Print

Press releases in Swedish

2018 November 29

Misen Energy AB (publ) säkrar långfristig finansiering av den svenska verksamheten och skiljedomsförhandlingar

Misen Energy AB (publ) och Powerful United Limited (PUL) har undertecknat ett finansieringsavtal som uppgår till maximalt 12 millioner EUR. Enligt avtalet skall PUL svara för finansiering av såväl den svenska verksamheten som den skiljedomsprocess som inletts i juli 2016 i enlighet med skiljedomsbestämmelserna vid Skiljdomsintitutet vid Stockholms Handelskammare av JSC Ukrgazvydobuvannya mot Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz, som båda är delägda dotterbolag till Misen Energy AB (publ). Misen Energy AB (publ) har i och med detta säkrat finansiering för den kommande 12-månaders perioden.

Enligt finansieringsavtalet har PUL accepterat att tillhandahålla finansiering utan regressrätt, utan säkerheter och utan garantier. Misen Energy AB (publ) har accepterat att till PUL betala en andel av den slutliga ersättning som kan utbetalas enligt skiljenämndens slutgiltiga utslag. Denna avgift skall endast utbetalas vid ett slutgiltigt utslag i skiljedomsprocessen, Om MIsen Energy AB (publ) inte erhåller någon ersättning i skiljedomsprocesserna utgår ingen ersättning till PUL.

Misen Energy AB (publ) kommer fortsatt att full kontroll över skiljedomsprocessen och har rätt att med JSC Ukrgazvydobuvannya komma fram till förhandlingslösning, avbryta processen, fortsätta processen vid domstol och att vidtaga alla årgärder som MIsen Energy AB (publ) finner lämpliga för att genomdriva ett slutgiltigt utslag.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Direkt telefon:               +46 31 759 50 72
Mobiltelefonnummer:    +46 709 45 48 48
E-post:                          goran@misenenergy.se
                                     info@misenenergy.se
 

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. I mars 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2% av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.00 CET den 29 november 2018.

« Back