Print

Press releases in Swedish

2020 February 28

Information från bokslutskommuniké 2019 Misen Energy AB (publ) ​​​​​​​

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i bokslutskommunikén 2019 från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets hemsida: http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_year_end_2019_SWE.pdf

Resultat för 2019 Q4 2019 (inom parantes samma period 2018)

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK -7 192 (8 521)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 6 113 (20 636)
 • Resultat per aktie SEK -0,02 (0,03)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Resultat för 2019 Q4 2019 (inom parantes samma period 2018)

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK -13 356 (-4 140)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 28 071 (26 525)
 • Resultat per aktie SEK -0,05 -(0,04)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Resultat i sammanfattning:

 • Eftersom Skiljenämnden har meddelat ett slutligt delbeslut att JAA No. 3 skall upplösas anser Misen Energy AB (publ) att kontroll över de specifika tillgångar som ägs av Joint Activity (JA inte längre Misen Energy AB (publ) tillsammans med PUL och Konstantin Guenevski fortsätter att äga 50,01 % av JAA vars tillgångar och skulder inte längre konsolideras 
 • Ackumulerat resultat per aktie januari – december uppgår till SEK -0,05.

Väsentliga händelser under 2019:

 • I juli 2018 meddelade Skiljenämnden ett slutligt delbeslut i skiljeprocessen som pågår i enlighet med skiljedomsreglerna vid Skiljedoms Institutet vid Stockholms Handelskammare. Skiljenämnden tillbakavisade i sin helhet argumenten om JAs ogiltighet såväl som en överväldigande majoritet av JSC Ukrgasvydobuvannyas avseende Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz påstådda ”brott” mot avtalet. Skiljenämnden fastställde at JAA skall upplösas 11 juli 2018.
 • Under 2019 inledde Misen Enterprises AB, LLC Karpatygaz och JSC Ukrgasvydobuvannya den andra fasen av den pågående skiljedomsprocessen. JSC Ukrgasvydobuvannya inkom med sin inlaga 22 mars 2019. Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz inkom med inlaga 3 juni 2019. Slutanföranden gavs 2 september i Stockholm.
 • 22 – 24 juli närvarade Misen Enterprises AB, LLC Karpatygaz och JSC Ukrgasvydobuvannya vid förhandlingar i skiljedomsprocessen. Parterna vidhöll sina tidigare krav vilka framlagts för skiljenämnden tidigare under 2019
 • I november 2019 inkom JSC Ukrgasvydobuvannya, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz med sina kostnadsredogörelser. Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz hävdar att JSC Ukrgasvydobuvannya som ett minimum skall svara för samtliga kostnader för den första fasen av skiljedomsprocessen. Detta eftersom JSC Ukrgasvydobuvannyas argument avseende påstådda ”fundamentala brott”, ”illvilliga arrangemang” och ”ogiltighet” enligt ukrainsk lag i onödan belastade fas ett då dessa argument i sin helhet avvisades i den slutliga deldomen
 • Misen Energy AB (publ) och Powerful United Limited (PUL) undertecknade i november 2018 ett finansieringsavtal som uppgår till maximalt 12 millioner EUR. Enligt avtalet skall PUL svara för finansiering av såväl den svenska verksamheten som den skiljedomsprocess som inletts i juli 2016 i enlighet med skiljedomsbestämmelserna vid Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare av JSC Ukrgazvydobuvannya mot Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz, som båda är delägda dotterbolag till Misen Energy AB (publ). Under 2019 tillhandahöll PUL finansiering avseende skiljedomsprocessen och driften vid koncernens svenska bolag.
 • Enligt MIsen Enterprises och LLC Karpatygaz uppfattning upphörde leasingavtalen avseende Booster Compressor Stations (”BCS”) att gälla i och med upplösandet av JAA 11 juli 2018
 • Vid denna rapports publicering har JSC Ukrgasvydobuvannya fortsatt sin vägran att till JA leverera de hydrokarboner som producerats sedan december 2016 t o m 11 juli 2018 (sedan juli 2017 exkluderande tillkommande produktion vid BCSs.
 • 21 maj 2019 hölls förhandlingar i den domstolsförhandling son initierats av NABU baserat på en anmälan om kriminella handlingar som gjorts av JSC Ukrgasvydobuvannya 2017. Kievs ekonomiska överklagandedomstol avvisade de överklaganden som gjorts av NABU och UGV. Domstolen vidhöll beslutet i första instans. NABU och UGV överklagade detta beslut.
 • 5 juni 2019 fastställde Ukrainas Konstitutionsdomstol att NABU inte kan ifrågasätta JAA:s giltighet.
 • Trots beslutet ovan överklagade NABU och JSC Ukrgasvydobuvannya utslaget i Norra Ekonomiska Överklagandedomstolen
 • 4 december 2019 fastställde Ukrainas Högsta Domstol kassations överklagandet av NABU och delvis kassations överklagandet av JSC Ukrgasvydobuvannya. Samtidigt upphävde domstolen utslagen i Kievs Ekonomiska Domstol och Norra Ekonomiska Domstolen och åter hänvisade fallen till lägre instans.
 • I juli 2019 öppnade Kievs Kommersiella Domstol åter processen i fall No. 910/21720/15 som inletts av Financial Leasing LLC mot JSC Ukrgasvydobuvannya, LLC Karpatygaz och Misen Enterprises AB.
 • 11 november 2020 avgav Kievs Kommersiella Domstol ett utslag som tillerkände Financial Leasing Center USD 37 219 201 /UAH 911 948 019) solidariskt från JSC Ukrgasvydobuvannya, Misen Enterprises och LLC Karpatygaz. LLC Karpatygaz och JSC Ukrgasvydobuvannya har överklagat utslaget,
 • I augusti 2018 vidhöll Kievs Ekonomiska Appellationsdomstol beslutet i lägre instans och beslöt att Financial Leasing Center skall erhålla UAH237,507,020 (SEK95 619 376) i förlorad vinst och UAH 9,856 (SEK 3,968) i rättegångskostnader i mål No. 910/24412/16. I februari 2019 vidhöll Högsta Ekonomiska Domstolen delvis JSC Ukrgazvydobuvannyas, Misen Enterprises och LLC Karpatygaz kassationsansökan och ogiltigförklarade utslag i lägre instanser. I september 2019 sköt Kievs Kommersiella Domstol på LLC Karpaygazs begäran upp i mår No. 910/24412/16 till dess mål No. 910/21720/15 avgjorts.

Väsentliga händelser efter Q4 2019:

 • 31 januari 2019 beslöt Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare efter begäran från skiljenämnden att skiljenämndens slutliga utslag skall lämnas senast 31 mars 2020.
 • Genom ett utslag 11 januari 2020 beslöt Kievs Kommersiella Domstol att återuppta förhandlingar i mål No. 910/18439/17 (National Anticorruption Bureau of Ukraine och planlade förberedande förhandlingar 4 februari 2020. 4 februari sköt domstolen upp förhandlingarna till 12 mars 2020.
 • 2 januari 2020 beslöt den Norra Ekonomiska Domstolen att inleda överklagandeprocessen i mål No. 910/21720/15 mot Financial Leasing Center som initierats av JSC Ukrgasvydobuvannya och LLC Karpatygaz och planlade förhandlingarna till 4 mars 2020.
 • Vid rapportens publicering vägrar JSC Ukrgasvydobuvannya att leverera hydrokarboner utvunna sedan december 2016 t o m 11 juli 2018 till JA (sedan juli 2017 exkluderande tilläggsproduktion från BCSs).
 • Vid rapportens publicering vägrar JSC Ukrgasvydobuvannya betala till JA för leasingen av BCS med undantag för det belopp som betalats till Sberbank.

Publicering av bokslutskommuniké januari - december 2019

Denna delårsrapport för januari-december 2019 är publicerad på Bolagets hemsida www.misenenergy.se och tryckt version kan beställas på info@misenenergy.se.

Kommande rapporter

 • Nästa rapport, som är årsredovisning 2019, kommer att publiceras den 8 april 2020.
 • Årsstämman kommer att hållas 29 april 2020.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. I september 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2 % av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 8 463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 08:00 CET.

« Back