Print

Press releases in Swedish

2018 June 18

Joint Activity har nyligen förnyat avtalen med PJSC Ukrgasvydobuvannya för leasing av 7 BCS

Följande Booster Compressor Stations ("BCS") ska överföras för användning av PJSCUkrgasvydobuvannya fram till den 30 april 2019:

  • Khrestyschenska BCS
  • Abazivska BCS
  • Letnyanska BCS
  • Rozpashnivska BCS
  • Skhidno-Poltavska BCS
  • Svydnytska BCS
  • Yuliyivska BCS

PJSCUkrgasvydobuvannya ska stå för samtliga kostnader avseende driften av BCS och betala leasingavgifter för att delbetala uteståendeskulder till PJSC bank, dotterbolag till ryska Sberbank. Om detta avtal fullföljs kommer det att medföra att Misenkoncernens redovisade eventualförpliktelser reduceras avsevärt. JA kommer att betala moms avseende leasingavtalen. Som rapporterats tidigare har PJSC Ukrgasvydobuvannyaunderlåtit att betala leasingavgifter avseende BCSs fram t o m 30 april 2018. De förnyade leasingavtalen innehåller villkor som tillåter Joint Activity att ensidigt säga upp leasingen av BCS om PJSCUkrgasvydobuvannya underlåter att betala.

Ledningen kommer att löpande meddela om utvecklingen i ärendet.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel..:       +46 31 759 50 72
Mobil:     +46 709 45 48 48
E-post:    goran@misenenergy.se
               info@misenenergy.se
 

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. I mars 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2% av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 11.00 CET den 18 juni 2018.

« Back