Print

Press releases in Swedish

2013 September 6

Misen Energy AB (publ) har färdigställt en oberoende Competent Persons Report

Misen Energy AB (publ) har färdigställt en oberoende Competent Persons Report (CPR) avseende petroleumreserver och resurser hänförliga till Misen som part i Joint Activity-avtalet (JAA).

Misen har anlitat AGR-TRACS för att ta fram CPR. Metodologin som används i rapporten står i överensstämmelse med SPE/PRMS riktlinjer för beräkningar av projektbaserade reserver och resurser beskrivna i dokumentet "Guidelines for Application of the Petroleum Resources Management System" av november 2011 från Society of Petroleum Engineers (SPE), American Association of Petroleum Geologists (AAPG), World Petroleum Council (WPC), Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE) och Society of Exploration Geophysicists (SEG).

CPR har baserats på uppgifter per den 1 januari 2013.

Följande parametrar har redovisats:
1. Installation av gasturbinkompressorer i ytanläggningar
2. Förbättrad utvinning av olja och gas genom fältutbyggnad
3. Borrning av nya brunnar
4. Återställande, översyn och aktivering av ursprungligen inaktiva och mindre brunnar

Resultaten av AGR-TRACS CPR-rapport visar att Misens nettoreserver avseende samtliga projekt inom utvecklingsperioden 2013-2030 är följande:

 

Misens nettoreserver 1P 2P
Totala gasreserver (bcm) 14,065 17,157
Totala LPG-reserver (MMbbls) 1,575 2,275
Totala kondensatreserver (MMbbls) 2,882 3,382

 

  

För ytterligare allmän information kontakta:

Göran Wolff, VD

Telefon: +46 31 759 50 72
Mobil: +46 709 45 48 48
E-mail: goran@misenenergy.se

 

För ytterligare teknisk information kontakta:

Knud Hans Nørve, styrelseledamot

Telefon: +47 22 40 59 05
E-mail:  info@misenenergy.se

 

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska CapitalOil AB(publ)) (”Bolaget”) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North. Under 2011 förvärvade Bolaget Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, KarpatyGaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och resultat av ett gasproduktionsprojekt i Ukraina.  Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan Bolagets helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB, KarpatyGaz (tillsammans 50,01%) och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.
Värdet av dessa tillgångar bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB. Syftet med Partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram.

Bolaget har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB.
För ytterligare information se www.misenenergy.se

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser, inklusive Bolagets framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och resurser, framtida produktionsnivåer, slutlig utvinning av reserver och resurser, uppskattningar av belopp som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen. Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet. Bolaget har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning.

 

« Back